Czytelnicy komentują

  • Dorota Nieskalana on Środki pobudzające Moim zdaniem szkoda zdrowia na takie środki pobudzające. Lepiej jest się dobrze wyspać, zacząć się dobrze odżywiać i uprawiać jakieś sporty. Nie trzeba faszerować się żadnymi lekami :) Ale kto co lubi. Na sen, owszem można brać jeżeli ktoś ma na praw (25/02/2015 at 8:08 PM)

Sprawdź

Medycyna

Sprawdź

Lekarz

Dentysta NFZ w Pyrzycach to dobry lekarz

Dentysta NFZ w Pyrzycach jest cenionym lekarzem, po studiach, pracowitym i mającym wiele do zaoferowania pacjentom. Jego praca to coś najlepszego na świecie. Ważne jest wsparcie NFZ, ale nie jest ono duże. Pracuje, stara się, działa. Jego praca ma sens i daje ulgę w cierpieniu. Pacjenci wiedzą, że mogą liczyć na pomoc oraz wsparcie. Dobra pomoc to ważna sprawa, a pacjenci potrzebują pomocy. Jakość działania jest cenna, praca dentysty ma sens oraz cel. Bez niego żadna osoba nie dałaby sobie rady. Czytaj dalej

AFIBRYNO GENEMIA I FIBRYNOGENOPENIA

Leczenie. Podajemy witaminę K w iniekcjach domięśniowych, w ilości 5 mg/dobę przez 1 do 2 dni. Duże i długo stosowane dawki witaminy K uszkadzają krwinki czerwone noworodka (powstają w nich ciałka Heinza i prowadzą do ich wzmożonej hemolizy). W przypadkach silnych krwawień, gdy chodzi o uzyskanie natychmiastowego efektu hemostatycz- nego, konieczne jest przetoczenie krwi.

Czytaj dalej

Okres wysypkowy

Okres wysypkowy następuje wśród nasilających się objawów ogólnych, ponownego wzrostu temperatury do 39—4-0° i ukazania się wysypki na skórze. Początek jego prawie z reguły przypada na 14 dzień od chwili zakażenia. Wysypka ukazuje się najpierw za uszami, skąd stopniowo przechodzi na twarz (wargi, broda, grzbiet nosa, czoło). Wykwity, które mają początkowo wygląd pojedynczych różowych plamek z lekka wzniesionych nad poziom skóry — stopniowo zlewają się z sobą. Wysypka szybko narasta, tak że już po kilkunastu godzinach dochodzi do jednolitego prawie rozprzestrzenienia się jej na twarzy z pozostawieniem gdzieniegdzie wolnych od wysypki miejsc skóry. Równocześnie wysypka rozprzestrzenia się ku dołowi na klatkę piersiową, brzuch, kończyny, stopniowo zlewając się. W miarę występowania wysypki w dolnych partiach niknie ona w górnych okolicach zatem znikanie wysypki postępuje w tej samej kolejności, w jakiej ona występowała, tj. od twarzy ku kończynom. Wysypka znikając zmienia zabarwienie z różowego na ciemnoceglaste, a wreszcie brudnobrązowe. Równocześnie daje się zauważyć delikatne łuszczenie się skóry (otrębiaste). Zabarwienie brązowawe skóry stopniowo blednąc jest dostrzegalne jeszcze w ciągu kilku tygodni.

Czytaj dalej

Zdaniem White i Wiltse

Ponieważ rozległe laminektomie wykonuje się obecnie powszechnie, od czasu do czasu powraca na łamy prasy fachowej temat destabilizacyjnego wpływu tych zabiegów na kręgosłup. Jedni autorzy uważają, że laminektomie połączone z facetektomiami pociągają za sobą niestabilności kręgosłupa oraz podwichnięcia, a co za tym idzie wywołują ból i objawy neurologiczne (Schlesinger, Bette i wsp., Narmon, Horwitz, Macnab, Marmor i wsp.). Z kolei inni są zdania, że usuwanie tylnych segmentów kręgosłupa nie powoduje szkody (Hanraetz, Epstein, Hirsch, Teng i Papathedoron, Schatzker i Pennal, Wilson). Większość jednak uważa, że zbyt rozległe usuwanie tylnych segmentów kręgosłupa jest ryzykowne, gdyż grozi niestabilnością.

Czytaj dalej

Zakazy prawa karnego a życie seksualne

Toteż można bronić stanowiska, że pęta nakładane na życie seksualne człowieka w postaci zakazów prawa karnego mają swe uwarunkowania soejokulturowe. Do takiego wniosku dochodzi na innej drodze Szabo (1960). Zajmując takie stanowisko, stajemy zarazem wobec konieczności bliższego sprecyzowania tych uwarunkowań kulturowych. Jak wiadomo, definicje kultury są liczne (niektórzy kulturolodzy doliczają się aż 160 definicji, por. Wolfgang, Ferracuti, 1967). Znana jest klasyczna definicja kultury E. B. Tylora z 1871 r.: przez kulturę rozumie on całokształt wiedzy, wiefzeń, sztuki, moralności, praw, zwyczajów oraz wszelkich zdolności i umiejętności, które człowiek zdobywa jako członek społeczeństwa (por. Wolfgang, Ferracuti, 1967). Jak wiadomo, zakres pojęcia „kultura” może być wyznaczony szeroko lub wąsko. W znaczeniu szerokim obejmuje on wszelakie wytwory duchowe i materialne człowieka jako członka społeczeństwa, w węższym ujęciu przez kulturę rozumiemy systemy wartości, przekonań, przeświadczeń itd.

Czytaj dalej

Wczesna kastracja płodów żeńskich

Wyniki innych badań nad wpływem gonad oraz przysadki na różnicowanie płciowe podsumował Jost w pracy opublikowanej w roku 1954. Najbardziej szczegółowo badał on ten problem na płodach króliczych i dlatego najlepiej jest prześledzić różnicowanie płciowe na podstawie danych uzyskanych z tych badań. W 19 dniu życia płodowego rozwój cie- lesno-płciowy płodów męskich i żeńskich jest identyczny. Niezróżnico- wany przewód płciowy składa się z przewodów Wolffa i Mullera oraz z pierwotnej zatoki moczowo-płciowej. W 26 dniu życia płodowego zróżnicowanie płciowe jest już dokonane i płody posiadają właściwe dla swojej płci wewnętrzne i zewnętrzne narządy płciowe.

Czytaj dalej

POJĘCIERECEPTORA ADRENERGICZNEGO

Powróćmy raz jeszcze do kluczowego problemu pośrednictwa cAMP w adrenergicznym pobudzeniu serca. Uczynnienie przez aminy katecholowe cykiazy adenylowej na pewno zapoczątkowuje w sercu zwiększenie przemian tlenowych, rozpad gliko- genu oraz nasilenie glikolizy i lipolizy [682], Natomiast hipoteza o pośrednictwie cAMP w odpowiedzi inotropowej i chronotropowej serca na aminy katecholowe [289, 851] została zachwiana przez wyniki prac Beneleya [93], Shanfelda [892] i innych [37, 417, 544] (p, str. 52). Znakomita demonstracja Kjekshusa i Sobela [543] pozostawia jeszcze mniej miejsca na wątpliwości. Autorzy ci wykazali, że cAMP w obecności dimetylosulio- tlenku (DMSO), ułatwiającego wnikanie cAMP do wnętrza komórek mięśnia sercowego, aktywuje jedynie fosforylazę glikogenową, lecz nie wpływa w najmniejszym stopniu na kurczliwość mięśnia sercowego.

Czytaj dalej

Operacje brzuszne

Spośród zabiegów chirurgicznych, które spowodować mogą przemieszczenie cząstek czynnej śluzówki macicy do tkanek w jej sąsiedztwie, wymienić by należało takie zabiegi śiódmaciczne, jak przedmuchiwanie trąbek, wyłyżecz- kowanie macicy i salpirgografię. Można przyjąć, że już samo zgniecenie macicy podczas brutalnego badania ginekologicznego jest w stanie spowodować odszczepit- nie się cząstki śluzówki i przeniesienie się jej, zawsze przez jajowody, w miejsca, gdzie znajdować się nie powinna. Operacje brzuszne, w których przychodzi do zmiażdżenia macicy w okolicy ujścia wewnętrznego jajowodu, mogą również stać się powodem wysiania cząstek śluzówki do jamy brzusznej lub do rany w powłokach i dać powód do powstania procesu wtórnego śródmaciczenia.

Przeniesienie się oderwanej cząstki śluzówki macicy na omacicze może doprowadzić do wtórnego śródmaciczenia samej macicy wskutek wrastania w głąb tego narządu śluzówki wszczepionej w pokrywającą go otrzewną. Czytaj dalej

Obrzęk krtani

Obrzęk krtani, powiększenie się sutków i tarczycy są zjawiskami często spotyka- 47 wactwie chemicznym z cholesterolem. Jest wytwarzany przez komórki osłonki pęcherzyka Graafa, a prawdopodobnie także przez komórki ciałka żółtego i warstwy ziarnistej pęcherzyka Graafa. Jakkolwiek wykazano, że już io mg alfa-estradiolu może wywołać miesiączkę u kobiety wytrzebionej, to jednak ustrój kobiecy wy twarza miesięcznie przypuszczalnie 25-30 mg tego hormonu.

Czytaj dalej

Jak uniknąć gwałtownego przebiegu polimeryzacji?

Stopniowe podnoszenie temperatury ma na celu niedopuszczenie do gwałtownego przebiegu polimeryzacji. Pamiętać bowiem należy, że reakcji tej towarzyszy wytwarzanie się ciepła, wobec czego może dojść do podniesienia temperatury wewnątrz polimeryzowanej masy powyżej punktu wrzenia płynu monomerowego. W tej sytuacji nie spolimeryzowany jeszcze monomer przechodzi w parę, która zostaje zamknięta w tworzywie i staje się przyczyną jego porowatości. Te same względy leżą u podstaw sposobu polimeryzacji, w którym temperaturę utrzymuje się przez pewien czas na poziomie 70°C. Przyczyną powstawania porowatości bywa niekiedy przenikanie wody do ciasta akrylowego wskutek złej izolacji formy gipsowej. Płyn monomerowy tworzy z wodą mieszaninę azeotropową, której temperatura wrzenia może ulec obniżeniu do 80°C.

Czytaj dalej

BIOSYNTEZA W ŁOŻYSKU- DALSZY OPIS

Doświadczenia polegające na perfuzji łożyska, zarówno in vivo, jak i in vitro, pozwalają na uzyskanie z obojętnych C-19 steroidów, wyłącznie estronu i estradiolu. Ustalono, że miejscem tej reakcji są mikrosomy łożyskowe.

Czytaj dalej