Czytelnicy komentują

  • Dorota Nieskalana on Środki pobudzające Moim zdaniem szkoda zdrowia na takie środki pobudzające. Lepiej jest się dobrze wyspać, zacząć się dobrze odżywiać i uprawiać jakieś sporty. Nie trzeba faszerować się żadnymi lekami :) Ale kto co lubi. Na sen, owszem można brać jeżeli ktoś ma na praw (25/02/2015 at 8:08 PM)

Medycyna

Sprawdź

Zapalenia wywołane przez pasożyty

Infekcje wywoływane przez pasożyty są krańcową rzadkością i dotyczą głównie określonych grup, przy czym nie bez znaczenia jest kontynent, na którym za-mieszkuje chory (18, 22). W realiach polskich praktycznie jedynie Pneumocystis carinii musi być uwzględniany jako potencjalny czynnik sprawczy zmian zapal-nych w płucach. Podstawą rozpoznania jest znalezienie pasożyta w materiale z oskrzeli (plwocina, szczoteczkowanie czy też cewnikowanie) lub aspiracie cien- koigłowym. W klasycznych preparatach cytologicznych barwionych metodą Pa- panicolaou czy też hematoksyliną i eozyną Peumocystis carinii występuje w skupi-skach jako bezpostaciowe, częściowo kwasochłonne masy, niekiedy przyjmujące kształt pęcherzyków płucnych. Obraz ten jest zupełnie niecharakterystyczny i dla ujawnienia pasożyta konieczne jest zastosowanie speq’alnych technik cytologicz-nych/histologicznych, takich jak:

– srebrzenie wg Gomoriego (wybarwia się cały mikroorganizm o średnicy 6-8 yL),

– barwienie wg Giemsy (ujawnia się jedynie trofozoidy w liczbie do 8, w postaci okrągłych struktur o średnicy -0,5-lp, występujące wewnątrz cyst) (12, 22).

Zapalenia wywołane przez grzyby chorobotwórcze. Grzybice, jako czynniki sprawcze zapaleń w układzie oddechowym, również dają się ujawnić w klasycznej diagnostyce cytologicznej i tym samym stwarzają szan-sę na prawidłowe ustalenie etiopatogenezy przy wykorzystaniu prostych barwień dodatkowych.

Spośród grzybów niektóre obserwuje się częściej. Aspergillus. Grzyb należący do nitczaków, który w obrazie cytologicznym i kla-sycznych barwieniach ujawnia się jako strzępki grzybni utworzone z cienkich nitek rozgałęziających się dychotomicznie pod kątem 45° oraz poprzedzielanych charakterystycznymi poprzecznymi przegrodami. Występujące wraz z nimi ko-mórki gospodarza mogą ujawniać różnie nasilone cechy atypii.

Jest to bodaj najprostszy, a często najbardziej spektakularny do rozpozna-nia cytologicznego grzyb patogenny, podobnie jak niektóre glonowce, których strzępki, utworzone z taśmowatych rozgałęzionych grzybni nie ujawniających przegród poprzecznych, wydają się bardzo podobne do kropidlaka (Aspergillus), szczególnie dla mniej doświadczonego cytopatologa (6,12, 22).

Coccidioides immitis wywołuje zapalenia płuc przebiegające z tworzeniem jam, bytuje często w oskrzelach zmienionych rostrzeniowo. Występuje w postaci sfe- rul o średnicy do 1-0-0 p, niekiedy zawierających endospory o średnicy 2-5 p każda (6, 22).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *